Regulamin strony

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej

1
Niniejszy regulamin ("Regulamin") przygotowany został przez Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-113, przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160077, NIP 525-22-70-954, Regon: 015472115 ("Spółka").
2
Niniejszy regulamin ("Regulamin") przygotowany został przez Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-113, przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160077, NIP 525-22-70-954, Regon: 015472115 ("Spółka").
3
Usługi i treści dostępne na Stronie Internetowej dostępne są dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową ("Zasoby ogólnodostępne").
4
Na Stronie Internetowej Spółka udostępnia m.in: a) informacje o produktach Spółki,
b) narzędzia promocyjne,
c) różnego rodzaju aplikacje.
5
Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:
a) posiadania dostępu do urządzenia klasy PC z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe: Internet Explorer8+, Firefox3.6+, Opera 10+, Safari 5+, Chrome 10+.
b) włączenia obsługi skryptów typu javascript
c) aktualnej wersji Flash Playera (wersja 10) zainstalowanej w przeglądarce
d) wyłączenia wtyczek blokujących wyświetlanie obiektów Flash.
6
Przy korzystaniu ze Strony Internetowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
7
Spółka dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Strony internetowej możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwośd i efektywnośd korzystania z Strony Internetowej w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
8
Korzystanie z Strony Internetowej następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy korzystającym a Spółką w tym w zakresie treści przesyłanych informacji.
9
Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony Internetowej, jednak nie gwarantuje jej dostępności i nie odpowiada za jej dostępność.
10
Osoba korzystająca z Strony Internetowej nie może przesyłać za jej pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną ]odpowiedzialność wobec Spółki jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Spółki.
11
Korzystanie z Strony Internetowej oraz zawartych w niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tej strony oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Spółki, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym ochronę prawno - autorską.
12
Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Strony Internetowej i dostępnych treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej w zakładce KONTAKT lub na adres: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres pocztowy korespondencyjny nadawcy, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem zgłoszenia, w przeciwnym wypadku Spółka może pozostawid zgłoszenie bez rozpoznania. Spółka może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia kwestii objętych zgłoszeniem.
13
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub listownie, wedle wyboru Spółki.
14
Spółka dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie Internetowej były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.
15
Spółka dokłada wszelkich starań, aby narzędzia i usługi świadczone na Stronie Internetowej były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.
16
Spółka dokłada wszelkich starań, aby narzędzia i usługi świadczone na Stronie Internetowej były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.
17
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowośd działania operatorów zapewniających łącznośd z Stroną Internetową po stronie Spółki i osób korzystających z tych stron.
18
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze Strony Internetowej.
19
Spółka zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. Zamieszczenie na Stronie Internetowej nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony Internetowej po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.
20
Spółka może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie Internetowej, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia poprzez Stronę Internetową niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na Stronie Internetowej. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Spółka informuje ogłoszeniem na Stronie Internetowej, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych zmian.
21
Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Strony Internetowej nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.