Nota prawna

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ
NOTĄ PRAWNĄ PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ
STRONY INTERNETOWEJ. REGULUJE ONA ZASADY
KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY I JEJ ZAWARTOŚCI.

Postanowienia ogólne
§ 1

1
Strona internetowa dostępna pod adresem www.antidral.pl (zwana dalej "Stroną Internetową"), z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki zamieszczona na Stronie Internetowej, jest prowadzona przez Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr 00000160077 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115 (zwaną dalej "Spółką").
2
Treści zawarte na Stronie Internetowej przeznaczone są wyłącznie dla osób znajdujących się na terytorium Polski.
3
Wejście na Stronę Internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej noty prawnej. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszej noty jest proszony o niekorzystanie z Strony Internetowej.

Prawa własności intelektualnej
§ 2

1
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na Stronie Internetowej stanowią własność Spółki lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym Spółce przez odpowiedniego właściciela.
2
Użytkownik Strony Internetowej może drukować części/fragmenty Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
3
Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki użytkownik Strony Internetowej nie może:
a) wykorzystywać Strony Internetowej (kopii) i jej fragmentów lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych oraz
b) modyfikować Strony Internetowej i jej fragmentów ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść Strony Internetowej
§ 3

1
Treści zawarte na Stronie Internetowej Spółka zgromadziła z najwyższą możliwą starannością. Stronę Internetową udostępnia się jednak wyłącznie w celach informacyjnych. Spółka nie gwarantuje, że treści zawarte na Stronie Internetowej są bezbłędne, aktualne i kompletne, oraz że Strona Internetowa będzie funkcjonowała bez zakłóceń lub że jest ona wolna od błędów.
2
Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią zachęty do inwestowania w Spółkę, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

Odpowiedzialność
§ 4

 
W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, Spółka – w tym inne spółki z grupy należącej do Spółki, kierownictwo i pracownicy – nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania przez użytkownika z Strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem, w tym w szczególności za szkody powstałe w wyniku następujących okoliczności lub w związku z nimi:

a)działania, których podjęcie przez użytkownika Strony Internetowej mogło zostać spowodowane przez informacje opublikowane na Stronie Internetowej;
b)niemożność korzystania ze Strony Internetowej;
c)fakt, iż dane informacje znajdujące się na Stronie Internetowej są błędne, niekompletne lub nieaktualne.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie
§ 5

1
Strona Internetowa może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony.
2
Nie oznacza to jednak automatycznie, że Spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za te strony lub informacje na nich zawarte.

Udostępnione informacje
§ 6

1
Udostępnienie informacji lub materiałów Spółce jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Spółkę tych informacji lub materiałów wedle uznania Spółki. Użytkownik gwarantuje, że wykorzystywanie przez Spółkę treści udostępnionych Spółce przez użytkownika nie stanowi naruszenia praw innych osób.
2
Spółka nie prowadzi kontroli ani nie jest zobowiązana do monitorowania tych części Strony Internetowej, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników oraz nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Spółka zastrzega sobie prawo redagowania lub usuwania takich treści z Strony Internetowej bez zawiadamiania, w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.

Kontakt
§ 7

 
Wszelkie pytania lub skargi dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej, prosimy kierować na adres: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT lub na adres poczty elektronicznej w zakładce KONTAKT.

Pozostałe postanowienia
§ 8

1
Spółka zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej noty prawnej według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionej noty prawnej na Stronie Internetowej. Zamieszczenie na Stronie Internetowej nowej noty prawnej będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony Internetowej po zamieszczeniu zmienionej noty prawnej będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.
2
Niniejsza nota prawna oraz korzystanie z Strony Internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.